Thu nhập

Trong tinh thần cởi mở, mình cũng chia sẻ toàn bộ chi phí và thu nhập theo từng tháng.